Condizioni commerciali

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Equidomus s.r.o., IČ 26096820, se sídlem Dráchov 45, 392 01 Dráchov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13772 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem, tedy fyzickou osobou, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a jedná při uzavírání a plnění kupní smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.equidomus.com/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na webové stránce prodávajícího a pokud chce kupující učinit objednávku, musí s nimi vyslovit souhlas. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávky zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávky zboží též bez registrace jednorázovou objednávkou přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a dále při objednávání zboží, ať už jednorázovou objednávkou nebo prostřednictvím uživatelského účtu, je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.3. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícím nebo třetím osobám.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím ani za škodu tímto porušením vzniklou.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, není závaznou nabídkou a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Fotografie uvedené na webových stránkách mají pouze ilustrativní charakter a zboží se může lišit.

3.2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího (zejména nabídky na webové stránce). Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty i s touto daní a dále včetně všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, pokud není dále stanoveno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího, zejména z důvodů tiskových chyb a změn dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů prodávajícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud se prodávající odchýlí od ceny navržené kupujícím a kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou uvedené ve webovém rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak.

3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka"). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s těmi, kteří dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

4.1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část), a to v následujících případech:

 • objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
 • výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,
 • objednávka kupujícího obsahuje odchylky od propagačních materiálů prodávajícího,
 • nepředvídané události (jako vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu),
 • insolvence nebo špatné platební morálky kupujícího,
 • kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.

4.2. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

4.3. Nebude-li po odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy dohodnut jiný postup, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANYKUPUJÍCÍHO

5.1. Kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tedy aby zboží zkontroloval, nikoli jej používal).

5.2. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smluv uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tedy mimo jiné nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.3. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést jméno a adresu kupujícího, datum nákupu a číslo objednávky nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.

5.4. Odstoupení odkupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle čl. 5.1. písemně. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Equidomus s.r.o., Dráchov 129, 39201 Dráchov) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@equidomus.com

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní (nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození). Náklady vrácení zboží nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1.obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to způsobem dohodnutým s kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží.

5.7. Kupujícímu je prodávající vedle kupní ceny povinen vrátit také zaplacené náklady na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal (nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich). Jiným způsobem vrátí peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8. Ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího (např. jeví-li známky používání, opotřebení, poškození nebo je nekompletní),je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a jednostranně jej započíst na vracenou částku.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena zboží je splatná následovně:

 • v hotovosti při převzetí dobírky (dobírka je zpoplatněna dle aktuálního ceníku na webových stránkách prodávajícího),
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovnách prodávajícího,
 • platební kartou online na webových stránkách prodávajícího,
 • převodem na bankovní účet prodávajícího,
 • okamžitým převodem pomocí online bankovnictví (pokud banka kupujícího tento způsob platby umožňuje).

6.2. Společně s cenou zboží (dále jen „kupní cena“) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6.4. Náklady spojené s vymáháním pohledávky v prodlení jdou k tíži kupujícího.

6.5. V případě bezhotovostních plateb je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, pokud to způsob platby umožňuje. V případě bezhotovostních plateb je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob dodání zboží určuje kupující při zadávání objednávky, přičemž volí mezi osobním odběrem v provozovnách prodávajícího, zasláním zboží nebo předáním zboží jím objednaného přepravce.

7.2. V případě objednávky kupujícího na zboží s větší hmotností nebo rozměry je doprava zajišťována prostřednictvím smluvních přepravců dle jejích aktuálních cenových podmínek. Prodávající předem informuje kupujícího o kalkulaci přepravného.

7.3. V případě, že způsob dodání zboží požadovaný ze strany kupujícího je vzhledem k charakteru zboží nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na původním způsobu dodání, nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tímto způsobem dodání vzniklou. Navíc kupující přebírá všechna rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

7.4. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

7.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a případné vady, včetně poškození, obratem u prodávajícího reklamoval. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakýchkoli nejasností má kupující povinnost neprodleně prodávajícího telefonicky kontaktovat na čísle +420 608 131 682.

7.8. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit platbu za uskladnění za každý den prodlení. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

7.9. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží v okamžiku jeho dodání.

8.3. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

 

PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí reklamačním řádem prodávajícího a prodávající jej kupujícím přikládá jako přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Prodávající informuje kupujícího, že není ve vztahu k němu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@equidomus.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.3. Kupující a prodávající mají povinnost veškeré spory řešit smírně. Pro případy, kdy se smírného řešení nepodaří dosáhnout, se kterákoliv ze smluvních stran může obrátit na místně a věcně příslušný soud. 

10.4. Kupující má možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10.5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

10.6. Kupující má dále možnost u zboží zakoupeného online zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů online dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

10.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytne při realizaci nákupu prodávajícímu, zejména se jedná o jméno a příjmení, adresu bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

12.2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

12.3. Kupujícímu může být doručováno na jeho adresu elektronické pošty.

12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatném nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování
Equidomus s.r.o.
Dráchov 129
392 01 Dráchov
telefon +420 608 131 682,
e-mail: info@equidomus.com

Prodotto da Simopt, s.r.o.

Diritto d'autore © 2017, Equidomus s.r.o., Tutti i diritti riservati

Condizioni commerciali